กำหนดระยะเวลาชำระภาษีของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  ประจำปี  2559  ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายนของทุกปี  จึงใคร่ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีได้ยื่นแบบชำระภาษี  1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  2.  ภาษีบำรุงท้องที่  3.  ภาษีป้าย  โดยยื่นชำระภาษีทุกประเภทได้ที่  ฝ่ายจัดเก็บรายได้  กองคลังเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว 

ข้อมูลผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์
 
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

      
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์

      
โครงการลดขยะในครัวเรือนเทศบาลตำบลำห้วยหลัว

      
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว ประจำปี 2559

      
แผนพัฒนาตำบลสามปี 2559-2561

      คำนำ

 

          แผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางและเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุถึง  ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางในการที่จะบรรลุถึงสภาพการณ์นั้นๆ  แผนพัฒนาตำบลสามปีจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  เนื่องจากเป็นแผนที่จะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวในอนาคต  โดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอสมเด็จ ตลอดจนจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน นโยบายผู้บริหารและศักยภาพของท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาในอนาคต

 

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว(พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว ตลอดจนการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวต่อไป

 

      เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว

                                                                                      มิถุนายน ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

แผนพัฒนาตำบลสามปี

(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เรื่อง                                                                                                              หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ                                                                                                  ๔

ส่วนที่ ๒สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยในปีที่ผ่านมา                                        ๑๑

ส่วนที่ ๓การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ                                                                ๑๕

          - บัญชีโครงการพัฒนา                                                                                 ๑๘

          - รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                          ๒๔

          - บัญชีประสานโครงการพัฒนา                                                                        ๘๒

ส่วนที่ ๔แนวทางการติดตามและประเมินผล                                                                       ๘๔

ภาคผนวก   สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗                                ๘๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑

บทนำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑

บทนำ

 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

                        แผนพัฒนาตำบลสามปีเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวที่กำหนดกรอบ ทิศทางตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาและโครงการ/กิจกรรม จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แผนพัฒนาอำเภอสมเด็จ และนโยบายผู้บริหารในการพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว

 

          การวางแผนการพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว และปัญหา ความต้องการของประชาชนในตำบลลำห้วยหลัวด้วย

 

          การวางแผนการพัฒนาตำบล มีความสำคัญต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากแผนพัฒนาตำบลสามปีเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพอันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปีจึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาวการณ์นั้น

 

          การจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปีที่ดี  จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาตำบลของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลลำห้วยหลัวได้อย่างแท้จริง

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

          (๑) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว ในระยะเวลาสามปี (..  2559 – 2561)

          (๒) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว

          (๓) เพื่อกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่เทศบาลตำบลลำห้วยหลัวจะจัดทำเพื่อพัฒนาเทศบาลในช่วงระยะสามปี  (..  2559 – 2561)

          (๔) เพื่อเป็นเครื่องมือที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวใช้ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลและใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่     

          (๕) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว

 

 

 

 

 

 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี  สามารถแบ่งออกเป็น ๙ ขั้นตอน  ดังนี้

 

          ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

          งานวิชาการและแผน สำนักปลัดร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว เพื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวเสนอผู้บริหาร โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อพิจารณาอนุมัติและเพื่อดำเนินการตามระยะเวลาและตามขั้นตอนต่อไป

 

          ขั้นตอนที่  ๒  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญ

          การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดทำแผนพัฒนาตำบลของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวต้องมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯ โดยเป็นข้อมูลที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

          การรวบรวมปัญหาสำคัญของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  ข้อมูลปัญหาของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวจะช่วยในการกำหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน ดังนั้นเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวต้องรวบรวมปัญหาที่สำคัญและนำแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  ในการวางแผนเป็นเรื่องที่ยากและสลับซับซ้อน  คือการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกปัญหาที่เหมาะสมเพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  โดยใช้วิธีการเรียงลำดับ  ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ ๕ เกณฑ์ ประกอบด้วย

ก.       ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์

ข.       ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา

ค.       ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ง.        การยอมรับและความร่วมมือกันของชุมชน

จ.       ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การดำเนินการ

 

          ขั้นตอนที่  ๓  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัวในปัจจุบัน

          เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค เป็นเครื่องมือ

          ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วย

๑.      ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ การกำกับดูแล เป็นต้น

๒.      ระเบียบ กฎหมาย

๓.      บุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น

๔.      งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ

๕.      ฐานข้อมูล

๖.      การประสานงาน/การอำนวยการ/ความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๗.      ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน

 

 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength=S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง

ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ

 

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจาณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ

ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งข้อพิจารณาในด้านต่างๆเช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง

 

ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย

๑.      ด้านการเมือง รวมถึงระดับความเข้มแข็งและกลุ่มผลประโยชน์

๒.      ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ เช่นผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน การเกษตรกรรมเป็นต้น

๓.      ด้านสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (งบ ๕ ล้าน)

     
เทศบาลตำบลลำห้วยหลัวรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (เว้นวันหย

      
ประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (งบ ๕ ล้าน)

     
เทศบาลตำบลลลำห้วยหลัวรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 ตำเหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 พฤศจิกายน 2558

      
12 3
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................
infographics
ถวายพระพร
จังหวัดกาฬสินธุ์
MembersLogin
สถ.จ.กาฬสินธุ์
hotmail
bangkokidea
google
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงาน กพ.
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
ปปช
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
OTOP
ททท
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
13ฟอนต์แห่งชาติ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง3
ทีวีสีช่อง 7